Centra2018-09-06T18:10:28+00:00

Seznamte se

s našimi centry

ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál – Rýmařovská 15, příspěvková organizace, je historicky nejmladší školou daného typu v bruntálském regionu. Založena byla v roce 1961. Škola byla původně zaměřena především na vzdělávání žáků s mentálním postižením a narušenou komunikační schopností. V současnosti se skladba žáků poněkud rozšířila – speciální pedagogové pracují s žáky napříč postiženími, výjimkou nejsou sluchová nebo somatická postižení či autismus v kombinaci s různou úrovní postižení mentálního, které všechny žáky spojuje. Pro zajištění nejvyšší možné míry odborné péče o tyto žáky škola disponuje také vlastním SPC pro mentální postižení a vady řeči a nově také detašovaným pracovištěm SPC pro autismus.

Škola se snaží držet krok s nejmodernějšími trendy, které se ve výuce žáků s postižením dají využít – pedagogové neváhají zapojovat do výuky  inovativní prvky. Učí své žáky pracovat s moderními technologiemi v podobě iPadů a počítačů, k dispozici mají několik dalších odborných učeben jako jsou pracovní dílna, kuchyňka, ošetřovatelský pokoj, skleníky a rostlinné arboretum, Snoozelen a školní knihovna. Pedagogové se také pravidelně zapojují do různých projektů MŠMT a účastní se se svými žáky akcí pro veřejnost.

Vojtěch Gybas

Vojta je aktuálně doktorandem Ostravské univerzity. Vystudoval Speciální pedagogiku pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně a také dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. Již patnáctým rokem učí v Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz, ve kterém se snaží aktivně využívat nejmodernější technologie v základní škole speciální a probouzet u svých žáků nové a nepoznané zážitky, nejen citové. Ve své třídě učí žáky se středně těžkým mentálním postižením, autismem a přidruženými vadami.

Veronika Černotová

Veronika vystudovala magisterské studium Učitelství pro I. stupeň ZŠ na UP v Olomouci a také nádstavbové studium Speciální pedagogiky, rovněž na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je spoluautorkou projektu www.ipadvevyuce.cz. V Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15 učí sedmým rokem. Do své práce ráda zapojuje nové prvky a metody, věnuje se rozvoji čtenářských dovedností u dětí s mentálním postižením. Je třídní učitelkou malých žáků se středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s těžkými sluchovými vadami a s autismem.

ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání žákům se speciálně vzdělávacími potřebami s upraveným vzdělávacím programem z Kralup a blízkého okolí. Škola navazuje na tradici z období II. světové války, kdy v Kralupech vznikla první třída pro selhávající děti pod názvem pomocná škola. Tato instituce se několikrát stěhovala a od 70. let 20. století sídlí v budově v centru města společně s Městskou knihovnou.

Pro výuku využívají pedagogové 4 interaktivní tabule a řadu speciálních pomůcek, ve speciální třídě probíhá edukace rovněž za pomoci výukových aplikací na tabletech. V rámci hodin speciálně pedagogické péče je vybraným žákům 1. stupně a speciální třídě poskytována možnost canisterapie se školeným lektorem.

Škola se zapojuje do projektů financovaných z ESF OP VVV, realizované MŠMT a KÚ Středočeského kraje. V minulosti to byly EU peníze školám, Moderní učitel 21.st., Kompostéry do škol a Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů MŠ a ZŠ. V současnosti škola realizuje projekty Šablony I, Recyklohraní, Školní mléko, Ovoce do škol. Svou vzdělávací činnost a spolupráci s ostatními subjekty zaměřuje nejen k dětem a žákům, ale i k odborné a rodičovské veřejnosti.

Iveta Himlová

Iveta vystudovala Střední pedagogickou školu, obor MŠ, učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem a na fakultě celoživotního vzdělávání obor Speciální pedagogika, také v Ústí nad Labem. Začínala jako učitelka MŠ, pak 8 let učitelka na základní škole a zároveň vychovatelka ve školní družině. V ZŠ Jodlova v Kralupech nad Vltavou působí desátým rokem, z toho pátým rokem jako třídní učitelka ve speciální třídě. V této třídě se vzdělávají žáci se středně těžkou mentální retardací, s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami. Při své práci se snaží využívat nové metody a pomůcky, zážitkové a názorné vyučování.

Jana Knězů

Jana vystudovala učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací na tělesnou výchovu na PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a tři roky učila na běžné základní škole – 1., 2. a 3. ročník. V rámci celoživotního vzdělávání se věnovala studiu speciální pedagogiky na PF Karlovy univerzity v Praze, zejména logopedii a psychopedii. V ZŠ Jodlova Kralupy nad Vltavou pracuje od roku 2000, od roku 2004 působí na této škole jako výchovný poradce a od roku 2006 také jako koordinátor školního vzdělávacího programu. Na škole zastává také funkci zástupce ředitele školy, má celkem 24 let pedagogické praxe.

ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury byla založena v roce 1992. V současné době poskytuje vzdělávání a výchovu dětem a žákům s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismu. Jedná se o školu rodinného typu. Výuka je přizpůsobena všem dětem a žákům podle jejich individuálních potřeb dle doporučených podpůrných opatření. Součástí školy je i speciálně pedagogické centrum.

Škola poskytuje dětem a žákům logopedickou, somatopedickou a tyflopedickou podporu. Využívá metody muzikoterapie, canisterapie, bazální stimulace, metodu Snoozelen. Třídy jsou vybaveny moderními kompenzačními pomůckami, které podporují všestranný rozvoj dětí a žáků.

V posledních letech se škola zaměřila na aktivní využívání digitálních technologií. Ve výuce je možno využívat počítače, interaktivní tabule, iPady.

Žáci reprezentují školu na veřejnosti prostřednictvím divadelních představení, účastí na sportovních, dovednostních soutěžích a přehlídkách např.: Abilympiáda Praha, EmilOpen Brno atd.

Mezi tradiční akce školy patří Den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem, Výstava výtvarných a literárních prací s velikonočním jarmarkem, Noc s Andersenem, Svátek poezie, Den země, škola v přírodě.

Škola se zapojuje do mnoha celostátních projektů. Realizace dlouhodobých školních projektů vychází z koncepce školy a její vize.

Marie Pluhařová

Maruška pracuje pátým rokem jako asistentka pedagoga mateřské školy a vychovatelka ve školní družině v Základní škole a Mateřské škole Kroměříž, F. Vančury. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Kroměříži, Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální tamtéž, nyní dokončuje bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika předškolního věku na UP Olomouc. Snaží se při své práci hledat nové cesty a inovativní přístupy. Věří, že díky práci s technologiemi je možné i dětem s těžkým postižením přiblížit svět okolo a zprostředkovat jim jinak obtížně dosažitelné poznatky.

Lenka Stojanová

Lenka vystudovala Speciální pedagogiku pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně, dále Studium pro výchovné poradce a specializační studium Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

V ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury pracuje devátým rokem, nejdříve jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině. V současné době učí převážně žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami.

Využívání moderních technologií při výuce vnímá jako výzvu, zároveň jako velkou příležitost žáky motivovat a podporovat je při učení způsobem, který je baví.

ZŠ a PŠ Opava, nám. Slezského odboje 5

Naše škola poskytuje základní vzdělání a základy vzdělávání žákům s mentálním a kombinovaným postižením. Jde o školu se vzdělávacím programem základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální. V rámci ZŠ speciální fungují třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem. Pravidelně je otevírána třída přípravného stupně ZŠS pro děti od pěti do sedmi let, před nástupem školní docházky. Žáci ZŠS mají možnost pokračovat ve studiu v jednoleté Praktické škole. Vysokou devízou našeho zařízení je plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Nedílnou součástí zařízení je Speciálně pedagogické centrum SRDCE pro pomoc mentálně a tělesně postiženým a jejich zákonným zástupcům.

Umožňujeme žákům vzdělávání v oblasti nejnovějších technologií v oblasti počítačové techniky a iPadů, disponujeme odbornými učebnami, jako jsou dílny, cvičná kuchyňka, keramická dílna, snoezelen a školní knihovna. Škola od roku 2005 spolupracuje se speciální školou v polských Pyskowicích a pravidelně se účastní různých projektů. V současné době jsme zapojeni do projektu potravinové pomoci Obědy zdarma, Ovoce do škol, probíhají aktivity v rámci šablon pro ZŠ a MŠ I., realizujeme mezinárodní projekt Využití terapií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Erasmu+. Aktivní je naše škola také v E-Twinningu a Centrech kolegiální podpory.

V rámci terapeutické péče je žákům poskytována canisterapie, hipoterapie, aquaterapie a terapie loutkou. Pro děti jsou organizovány výlety, škola v přírodě, lyžařské a cyklistické kurzy, tematická setkávání žáků speciálních a rehabilitačních tříd. Žáci se zúčastňují divadelních a filmových představení, výstav, spolupracujeme s OKPB a připravujeme každoročně „Noc s Andersenem pro handicapované děti“. Tradicí se stalo setkání žáků opavských škol s našimi žáky v rámci „Dne Downova syndromu“ a organizace „Ponožkového dne“ a „Dne autismu“. Žáci naší školy reprezentují školu v mnoha soutěžích a dosáhly nemalých úspěchů na celostátní i mezinárodní úrovni. Každoročně škola připravuje pro rodiče školní slavnost, kde mohou žáci prezentovat výsledky své práce. Rodičům a žákům je k dispozici školní časopis Lvíček, plně funkční jsou i školní webové stránky.

Zuzana Melecká

Vystudovala učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči a od roku 1994 pracuje v ZŠ a PŠ V Opavě. Ve své práci se věnuje zejména dětem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Sedm let pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Srdce, pro které vytvořila stránky spcsrdceopava.blogspot.com.
Nadšenec pro moderní technologie ve speciálním vzdělávání. Na škole působí jako koordinátor ICT pro mobilní zařízení. Od r. 2015 zapojuje své žáky do e-Twinningových projektů a spolupracuje s učiteli v Evropě. Je iniciátorkou Ponožkového dne ke Dni Downova syndromu, který škola pod záštitou města pořádá 21. března. Ve svém volném čase spolupracuje s Klubem rodičů dětí s Downovým syndromem v Praze a pro okresní organizaci Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Opavě vede sportovní kroužek.

Rozálie Tesárková

Vystudovala učitelství pro mateřské školy a učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči a od roku 1995 pracuje v ZŠ a PŠ V Opavě. Ve třídě základní školy speciální se věnuje vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

S nadšením přijímá každou výzvu a novinky ve vzdělávání handicapovaných žáků; pracuje s novými technologiemi, využitím iPadů ve vzdělávání. Díky tomu se věnuje tvorbě individuálních učebnic pro své žáky při výuce globálního čtení, ale i učebnic prvouky a počtů. Podílela se na výrobě digitálních učebních pomůcek, zúčastňuje se aktivit v rámci projektů, šablon pro ZŠS a PŠ, ráda připravuje akce pro handicapované žáky a ve spolupráci s pracovnicemi dětského oddělení OKPB v Opavě se jako první v ČR spolupodílela na realizaci myšlenky„ Noci s Andersenem pro handicapované děti a mládež“. V současné době si rozšiřuje vzdělání studiem na Ostravské univerzitě v Ostravě.

ZŠ speciální, Ostrava – Slezská Ostrava

Jsme speciální škola pro žáky se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a více vadami. Kapacita naší školy je 64 žáků školy a 6 žáků přípravného stupně. Při škole máme internát s kapacitou 30 žáků a školní družinu pro 27 žáků.

Žáci u nás jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ speciální díl I. a II. Na škole máme dvě specializované třídy. V jedné z nich vzděláváme žáky s mentálním postižením v kombinaci se sluchovým a do druhé jsou zařazeni žáci s mentálním postižením a autismem. Ostatní autisté jsou začleněni do tříd. Naším cílem je vést žáky k co největší míře samostatnosti, a proto s nimi navštěvujeme divadelní představení, výstavy výtvarného umění, navštěvujeme kavárny, jezdíme na školy v přírodě. V rámci věcného učení pořádáme jednodenní výlety, na kterých se snažíme poznávat zejména Moravskoslezský kraj, ale i další místa České republiky.

Pravidelně ve škole probíhá pro žáky terapie loutkou, canisterapie, plavání. Jsme certifikované pracoviště Bazální stimulace, jejíž prvky zařazujeme do vzdělávání žáků s těžším typem postižení. Žáci v průběhu vyučování využívají nejen prostory běžných tříd, ale taky stimulační místnost, snoezelen, keramickou a košíkářskou nebo dřevařskou dílnu, cvičnou kuchyňku, tělocvičnu a stimulačně upravenou školní zahradu.

Během výuky, ale i v odpoledních hodinách na internátu hodně pracujeme s moderní didaktickou technikou. K dispozici máme interaktivní tabule a stoly, iPady, Sweet box, vizualizér.

Vzhledem k tomu, že rádi překonáváme s našimi žáky překážky v podobě jejich handicapu, začali jsme v zimě jezdit na výlety, kde žáky učíme na běžkách a chodíme s nimi pravidelně na bazén. V rámci přípravy na budoucí život s našimi žáky již od 5 let vaříme, pečeme a učíme se připravovat různé dobroty.

Pravidelně pořádáme v březnu odbornou konferenci s názvem „Svět jinýma očima“, která je věnovaná práci s dětmi s Downovým syndromem.

Snažíme se zapojovat jako škola do různých projektů a dotačních programů, v rámci kterých se nám např. podařilo navázat i úzkou zahraniční spolupráci se školou na Slovensku v Žilině a díky dalšímu projektu se ZŠ speciální v Bruntále v současné době působí na naší škole lektoři CKP. Díky těmto programům se nám daří obohacovat výuku žáků nejen o nové pomůcky a moderní didaktickou techniku, ale taky o znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků, kteří mají možnost účastnit se rozmanité nabídky seminářů a odborných školení.

Petra Poláčková

S dětmi s mentálním postižením pracuji od roku 1995. Odroku 2000 jsem začala působit jako speciální pedagog na Základní škole speciální, kde jsem učila v rehabilitační třídě, ve třídě s kombinací vad – mentální postižení a sluchové postižení, ve třídě pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. V současné době již 5 rokem působím jako zástupkyně ředitele a učím v různých třídách tělesnou výchovu, pracovní výchovu, informatiku a žáky s hlubokým mentálním postižením s kombinací vad, kteří jsou ze zdravotních důvodů vyučováni v domácím prostředí.
Pro školu tvořím a realizuji různé projekty zaměřené na žáky, pedagogy a rodiče.
V rámci své praxe si neustále doplňuji vzdělání např. jsemproškolena metodě VOKS, Bazální stimulaci, kraniosakrálníterapie, tejpování, míčkování, dětské masáže, znakování s miminky, hipoterapie, stimulační metoda Maxík. Také jsem absolvovala studium ICT koordinátor.
Ráda používám při práci s dětmi didaktickou techniku, která žáky baví a motivuje. Při výuce využívám nejčastěji interaktivní tabuli a iPad, interaktivní stůl, Sweet Box.
Jsem jednou ze zakladatelů spolku Oříšek, z.s., který se od roku 2006 věnuje dětem a dospělým se zdravotním postižením či znevýhodněním a který velmi úzce spolupracuje se ZŠ speciální Těšínská 41/98 v Ostravě. Pro osoby s handicapem uskutečňujeme řadu aktivit, soutěží školního i městského charakteru, tvořivé dílny, kroužky apod.
Ráda sportuji, cestuji a poznávám nové věci a to mi také pomáhá zachovat si psychickou a fyzickou kondici.

Dagmar Slívová

Od roku 2004 pracuji jako učitelka na ZŠ speciální v Ostravě, Těšínská 41/98. Deset let jsem učila žáky s těžkým až hlubokým mentálním postižením a kombinacemi vad v tzv. rehabilitační třídě a nyní již čtvrtým rokem učím v autistické třídě žáky se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, autismem a kombinacemi vad. Od roku 2015 působím na naší škole jako výchovný poradce.
Spolupracuju se spolkem THeatr Ludem v Ostravě a zařizuju společně s nimi pro děti na naší škole již řadu let terapii loutkou, která se uskutečňuje pravidelně minimálně jednou za měsíc. Účastním se s dětmi školních výletů, škol v přírodě a v odpoledních hodinách pořádáme společně s kolegyní kroužek plavání.
V rámci své praxe jsem byla proškolena a mohu při práci s dětmi využívat speciální metody, jako jsou: VOKS, Feuersteinova metoda, Bazální stimulace.
Ráda používám při práci s dětmi didaktickou techniku, která žáky baví a motivuje. Při výuce využívám nejčastěji interaktivní tabuli a i-PAD, dále pak Sweet Box a vizualizér.
Jsem jednou ze zakladatelů spolku Oříšek, z.s., který se věnuje dětem a dospělým se zdravotním postižením či znevýhodněním a který velmi úzce spolupracuje se ZŠ speciální Těšínská 41/98 v Ostravě. Pro osoby s handicapem uskutečňujeme řadu aktivit, soutěží školního i městského charakteru, tvořivé dílny, kroužky apod. V tomto spolku působím na pozici místopředsedkyně.

ZŠ speciální, Poděbrady

Speciální základní škola Poděbrady patří mezi prestižní zařízení tohoto typu v rámci ČR i ve srovnání s okolními zeměmi. Disponuje kvalitními a progresivními pedagogy, kteří představují špičky ve svém oboru. V rámci školního plánu dalšího vzdělávání si učitelé volí oblast, ve které se chtějí dále rozvíjet a profesionalizovat. Díky tomu máme odborníky, kteří vypracovali podrobné metodiky např. pro speciální metody výuky čtení pomocí alternativní komunikace, aquaterapii ve speciálním školství, trampolíning, fyzioterapii, sexuální výchovu mentálně postižených, psychomotoriku, muzikoterapii a další. Část z nich své zkušenosti sdílí jako lektoři akreditovaných programů i v oblasti DVPP.

V současnosti navštěvuje školu 110 žáků různého stupně a typu postižení ve věku od 5 do 18 let, včetně žáků s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra a dětí v přípravném stupni. Součástí školy je i Speciálně pedagogické centrum s nadregionálním dosahem.

Škola je velmi často cílem exkurzí pedagogů z jiných speciálních škol z republiky, kteří zde nacházejí inspiraci a odborných návštěv ze zahraničí, často za doprovodu zřizovatele. Všichni návštěvníci vysoce hodnotí vzdělávací možnosti, prostředí a atmosféru školy. Spolupráce se zahraničními školami v programu eTwinning, Comenius a Erasmus je dalším prostředkem, jak se stále rozvíjet a prohlubovat své zkušenosti.

Od roku 2001 realizujeme inkluzivní projekt Společná setkání, kdy školu každý měsíc navštíví žáci 7. tříd z okolních škol a prostřednictvím vlastní zkušenosti se seznámí s problematikou dětí s postižením.

Na půdě školy vznikla v květnu 2011 iniciativa i-SEN.cz, celorepubliková platforma pro sdílení informací o využívání iPadů ve vzdělávání, která inspirovala další pedagogy z běžných i speciálních škol v ČR. V květnu 2013 společnost Apple zařadila na své stránky do sekce profilová videa i příběh speciálních škol. Společně se školami v japonské Okinawě a New Yorku je Speciální ZŠ Poděbrady jeho součástí.

Lenka Říhová

Člověk, kterého baví propojování lidí ve smysluplných projektech a vzájemné inspiraci. Speciální pedagog, zabývající se využitím tabletů pro vzdělávání dětí s postižením a propojením iPadů a alternativní komunikace. Iniciátorka vzniku komunity iSEN, platformy pedagogů, rodičů a dalších odborníků, kteří sdílejí zkušenosti v této oblasti. Autorka vzdělávacích kurzů, které tuto problematiku zpřístupňují odborné i rodičovské veřejnosti. Apple Proffesional Development konsultant – lektor pro učitele. Člen mezinárodního společenství inovativních učitelů Apple Distinguished Educator (ADEs), skupiny aktivních pedagogů GEG ČR –Učte s námi a člen Rady starších Metodického portálu, místa pro sdílení zkušeností a inspirace mezi učiteli.

Iva Jelínková

Nadšená uživatelka technologií, hledající jejich smysluplné využití na poli vzdělávání i v běžném každodenním životě. Pedagog působící ve Speciální škole v Poděbradech také jako ICT koordinátor a metodik. Certifikovaný odborník na m-learning (výuku pomocí mobilních zařízení) Zakládající člen komunity iSEN a propagátor využívání iPadů ve speciálním školství. Spolutvůrce a recenzent metodických materiálů kurzů o využívání iPadů pro speciální vzdělávání a komunikaci, certifikovaný lektor a od roku 2012 také Apple Professional Development Consultant. Členka Rady starších Metodického portálu RVP, virtuálního prostoru pro sdílení, inspiraci a zkušenosti učitelů. Člen Google EDU Group a neformální skupiny pedagogů GEG ČR – Učte s námi.

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova je školou rodinného typu a poskytuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům s mentálním, tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením, dětem a žákům s poruchami autistického spektra, pozornosti a s psychickými problémy. Výuka je zajištěna ve třídách s maximálním počtem šesti dětí. V každé třídě působí současně nejméně dva pedagogové, z nichž jeden je vždy speciální pedagog. Děti v mateřské škole pracují podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v základní škole se žáci vzdělávají v desetiletém programu pro ZŠ speciální nebo v devítiletém programu, který je zpracován podle RVP pro základní vzdělávání. Výuka je doplněna řadou vhodných terapií. Škola nabízí svým žákům pobyt ve školní družině i pestrou nabídku kroužků Školního klubu.

Stanislava Kebortová

speciální pedagog, zástupkyně ředitele školy, pracovnice střediska rané péče, supervizor pomáhajících profesí, vysokoškolský pedagog, lektor
profesně se zaměřuje na vzdělávání dětí a žáků s kombinovaným postižením, při práci využívá množství rehabilitačních technik

Karel Zerzáň

speciální pedagog, ředitel školy, metodik didaktik pro školská poradenská zařízení, vysokoškolský pedagog, lektor
profesně se zaměřuje na vzdělávání žáků s poruchami učení, školský management a legislativu

ZŠ, MŠ a PŠ, Vsetín

Posláním ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín je umožnit všem zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jedinečnost každého z nic.

Máme speciálně vyškolené a vystudované pedagogy, asistenty pedagoga, osobní asistenty, vychovatele.

Používáme speciální vzdělávací prostředky, metody známé i neznámé, různé kompenzační pomůcky a moderní technologie, které nám při práci pomáhají, ať už jsou to iPady nebo interaktivní tabule.

Jsme zapojeni do řady projektů z EU i MŠMT.

Pro každého z nás je cílem zapojení, případně úplná integrace žáka, do běžného občanského života s hlavou vztyčenou, že něco dokázal a ještě dokáže.

Pracujeme na tom od Mateřské školy speciální, přes Základní školu praktickou, speciální, družiny, kluby, až po Praktickou školu jednoletou, a v případě nemoci pomáháme vzdělávat i v nemocnici.

Nikdo z nás tu není „normální“, každý si najde něco svého a v tom se snaží neustále něco objevovat, zkoušet, vyhledávat a pak praktikovat, a uplatňovat na každém jednotlivci zvlášť to, co mu vyhovuje a co ho posune někam dál…výš.

Díky Nim neznáme hranice.

Radka Třetinová

Radka vystudovala Učitelství pro 2. st. Základních a speciálních škol, obor Technická výchova – Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) na UP v Olomouci, poté nástavbové studium Učitelství pro 2. st. ZŠ – český jazyk na UP v Olomouci a nakonec Koordinaci v oblasti ICT na Mendelově univerzitě v Brně. Na ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín pracuje od roku 2000. Od té doby nebyl ani jeden školní rok stejný, ani jedno dítě se druhému nepodobalo, ani školní problémy či postižení dětí se neopakovalo. Každý žák, každá třída, i každý rok na ZŠ praktické je jedinečný a neplatí zažité a vyzkoušené. A to uvádí jako důvod, proč ji žáci pohánějí stále dál a nenechají ukolíbat něčím, co už fungovalo. Díky Nim prý neustále hledá, bádá, objevuje a následně praktikuje, zkouší, aplikuje a těší se společně s nimi z úspěchu, při kterém může stát po jejich boku a vést jejich ruku tím správným směrem.
Jejím mottem je: Když je práce potěšením, je i život štěstím.

Soňa Špitálská

Soňa vystudovala Speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a v rámci rozšiřujícího studia zde ještě dále studuje učitelství 1. stupně ZŠ. Ač během svého studia zrovna netíhla k psychopedii a svou realizaci viděla spíše v jiných oborech speciální pedagogiky, tak již během prvního dne stráveného v ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín pochopila, že tomu bude právě naopak. V této škole pracuje čtvrtým rokem a velmi si váží všech kolegů, kteří jsou jí svou odborností i svými mnohaletými zkušenostmi oporou a inspirací. Učí v přípravném stupni ZŠ speciální, kde se tak setkává s žáky nejen s mentálním postižením, s dysfázií či s poruchami autistického spektra, ale především s žáky s postižením kombinovaným. Nejkrásnější na této práci je podle ní to, že tito žáci vás nenechají ustrnout v zajetých kolejích a jejich pokroky ve vzdělávání vás vybízí k neustálému objevování a zkoušení nových věcí.